PRETOVAR I SKLADIšTENJE SUVIH RASUTIH TERETA
Izgradnja silosa za žitarice
  • izgradnja silosa za žitarice, kapaciteta 30 000 t, sa mlinom i sistemom za uvrećavanje i paletizaciju, na prostoru predviđenom DUP-om;
Izgradnja silosa za rasuti cement
  • izgradnja silosa za rasuti cement ukupnog kapaciteta 3000 t, na prostoru predviđenom prostorno-planskom dokumentacijom;
Nabavka mobilne lučke dizalice za pretovar Panamax brodova
Nabavka sredstava mehanizacije
  • nabavka sredstava mehanizacije pretovara suvih rasutih tereta (utovarivača, material handler-a, ...) u cilju unapređenja tehnologija pretovara i skladištenja suvih rasutih tereta;
Nabavka vertikalnog usipnog koša sa sistemom za otprašivanje
  • nabavka vertikalnog usipnog koša sa sistemom za otprašivanje koji bi se koristio za pretovar praškastih tereta na relaciji bord – kamion/vagon;