MATERIJAL ZA SKUPšTINU
MATERIJAL ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA 2015
«LUKA BAR» AD BAR

1. tačka. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara, održane dana 26.06.2014.godine.
- Zapisnik sa prethodne sjednice Skupštine akcionara, održane dana 26.06.2014.godine.
- Prijedlog odluke Skupštine akcionara.

2. tačka. Usvajanje Godišnjih finansijskih iskaza i Izvještaja o poslovanju «Luka Bar» AD za 2014.g., sa Izvještajem revizora.
- Prethodni dopis,
- Dopis Odboru direktora,
- Komplet obrazaca Godišnjih finansijskih iskaza,
- Izvještaj o poslovanju «Luka Bar» AD za 2014.g.,
- Dopis Odboru direktora,
- Izvještaj revizora,
- Odluke Odbora direktora,
- Prijedlog odluke Skupštine akcionara.

3. tačka. Usvajanje Izvještaja o radu Odbora direktora.
- Izvještaj o radu Odbora direktora,
- Odluka Odbora direktora,
- Prijedlog odluke Skupštine akcionara.

4. tačka. Razrješenje i izbor članova Odbora direktora.
- Prijedlog odluke o razriješenju,
- Prijedlog odluke o izboru.

5. tačka. Imenovanje revizora za 2015. godinu.
- Prethodni dopis,
- Dopis Odboru direktora,
- Prijedlog za izbor revizora,
- Odluka Odbora direktora,
- Prijedlog odluke Skupštine akcionara.

 

Preuzmite materijal ovdje