OSTALA LUčKA INFRASTRUKTURA
Elektroenergetska mreža
 • Elektroenergetska mreža Luke Bar čini zaseban dio elektroenergetskog sistema, koji je na elektroenergetsku mrežu Bara i Crne Gore povezan dvostrukim kablovskim vodom 35 kV. Elektroenegretsku mrežu Luke Bar čine vodovi: 35 kV, 10 kV i 0,4 kV.
Trafostanice (TS)
 • trafostanica 35/10 kV;
 • trafostanice 10/0,4 kV;
Vodovodna mreža
 • cijevi prečnika Ø60 - Ø250 mm;
 • rezervoari (dva komada): 600 m3;
Kanalizaciona mreža
 • cijevi prečnika Ø100 - Ø1000 mm;
Telekomunikaciona infrastruktura
 • Kablovska infrastruktura;
 • Telefonski sistemi;
 • Računarska mreža Luke Bar;
 • Sistem radio veza;
Drumske saobraćajnice
 • Direktan priključak na gradsku (i državnu) saobraćajnu mrežu;
Željezničke saobraćajnice
 • Direktan priključak na prugu Beograd-Bar;