TARIFA
Uslovi poslovanja i Tarifne odredbe predstavljaju generalnu ponudu za zaključivanje Ugovora o izvršenju nekog posla, a dispozicija koju podnosi naručilac usluge predstavlja konkretizaciju te generalne ponude.

01Svi korisnici lučkih usluga (špediteri, agenti,...) su u obavezi da se pridržavaju  Opštih uslova poslovanja.

02Na lučkom području se ne može, od strane bilo kog subjekta, vršiti bilo kakva radnja bez prethodnog odobrenja ovlašćenih organa Luke.

03Obračunavanje i naplaćivanje svojih usluga Luka vrši prema Tarifi usluga i naknada u međunarodnom prometu roba, ukoliko nije drugačije dogovoreno..

04U cilju stvaranja osnova za adekvatno planiranje rada, korisnici lučkih usluga su  obavezni da Luci dostave obavještenje (10 dana prije predviđenog termina početka konkretnog posla) u kome su definisani ključni elementi koji se odnose na predmetnu uslugu (vrsta usluge, okvirni termini i dinamika prispjeća tereta, vrsta tereta, pojavni oblik tereta, zahtjevi skladištenja,...).