DNEVNI RED SKUPšTINE

Na osnovu čl. 36.-39. Zakona o privrednim društvima («Sl.list RCG» br. 6/02, «Sl. list CG» br. 17/07, br. 80/08, 40/10 i 36/11 ) i čl. 27. i 34. Statuta «Luka Bar» AD, sazivam

 


P O N O V N U  R E D O V N U

S K U P Š T I N U A K C I O N A R A

«LUKA BAR»  AD  BAR

 


Skupština će se održati  dana 16.10.2015. godine (petak), sa početkom u 10:00 časova, u  prostorijama  Upravne zgrade   «Luka Bar» AD.

 

Za Skupštinu predlažem slijedeći:

D N E V N I R E D

 


1. Usvajanje Zapisnika  sa prethodne sjednice Skupštine  akcionara, održane dana 26.06.2014.godine.

2. Usvajanje Godišnjih finansijskih iskaza i Izvještaja o poslovanju «Luka Bar» AD za 2014.g., sa Izvještajem revizora.

3. Usvajanje Izvještaja o radu Odbora direktora.

4. Razrješenje i izbor članova Odbora direktora.

5. Imenovanje revizora za 2015. godinu.


Odluke po svim tačkama dnevnog reda donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara od kvoruma koji čini najmanje 33% ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa.
Izbor članova Odbora direktora biće sproveden, putem glasačkih listića, po tzv. kumulativnom principu.

Akcionari su  dužni  da svoje prisustvo na Skupštini najave  najkasnije 24 časa prije održavanja sjednice na telefon   030/300-545.

Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice za prisustvo i glasanje na Skupštini. Punomoćje  mora biti  ovjereno, u skladu sa Zakonom.

Materijal  za redovnu Skupštinu  je na raspolaganju akcionarima u Upravnoj  zgradi  Društva, svakog radnog dana (u toku radnog vremena), shodno  Zakonu, Statutu  i Poslovniku o radu Skupštine akcionara «Luka Bar» AD.

Materijal za Skupštinu može  se vidjeti na web site Luke www.lukabar.me

 

 

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Prof. dr Predrag Ivanović, s.r.

 

 

Na osnovu čl. 36.-39. Zakona o privrednim društvima («Sl.list RCG» br. 6/02, «Sl. list CG» br. 17/07, br. 80/08, 40/10 i 36/11 ) i čl. 27. i 34. Statuta «Luka Bar» AD, sazivam

 


P O N O V N U  R E D O V N U

S K U P Š T I N U A K C I O N A R A

«LUKA BAR»  AD  BAR

 


Skupština će se održati  dana 24.07.2015. godine (petak), sa početkom u 10:00 časova, u  prostorijama  Upravne zgrade   «Luka Bar» AD.

 

Za Skupštinu predlažem slijedeći:

D N E V N I R E D

 


1. Usvajanje Zapisnika  sa prethodne sjednice Skupštine  akcionara, održane dana 26.06.2014.godine.

2. Usvajanje Godišnjih finansijskih iskaza i Izvještaja o poslovanju «Luka Bar» AD za 2014.g., sa Izvještajem revizora.

3. Usvajanje Izvještaja o radu Odbora direktora.

4. Razrješenje i izbor članova Odbora direktora.

5. Imenovanje revizora za 2015. godinu.Odluke po svim tačkama dnevnog reda donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara od kvoruma koji čini najmanje 33% ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa.
Izbor članova Odbora direktora biće sproveden, putem glasačkih listića, po tzv. kumulativnom principu.

Akcionari su  dužni  da svoje prisustvo na Skupštini najave  najkasnije 24 časa prije održavanja sjednice na telefon   030/300-545.

Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice za prisustvo i glasanje na Skupštini. Punomoćje  mora biti  ovjereno, u skladu sa Zakonom.

Materijal  za redovnu Skupštinu  je na raspolaganju akcionarima u Upravnoj  zgradi  Društva, svakog radnog dana (u toku radnog vremena), shodno  Zakonu, Statutu  i Poslovniku o radu Skupštine akcionara «Luka Bar» AD.

Materijal za Skupštinu može  se vidjeti na web site Luke www.lukabar.me

 

 

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Prof. dr Predrag Ivanović, s.r.


 

 

Na osnovu čl. 36. Zakona o privrednim društvima («Sl.list RCG» br. 6/02, «Sl. list CG» br. 17/07, br. 80/08, 40/10 i 36/11 ) i čl. 27.  Statuta «Luka Bar» AD, sazivam

 


R E D O V N U

S K U P Š T I N U A K C I O N A R A

«LUKA BAR»  AD  BAR

 


Skupština će se održati  dana 26.06.2015. godine (petak), sa početkom u 10:00 časova, u  prostorijama  Upravne zgrade   «Luka Bar» AD.

 

Za Skupštinu predlažem slijedeći:

D N E V N I R E D

 


1. Usvajanje Zapisnika  sa prethodne sjednice Skupštine  akcionara, održane dana 26.06.2014.godine.

2. Usvajanje Godišnjih finansijskih iskaza i Izvještaja o poslovanju «Luka Bar» AD za 2014.g., sa Izvještajem revizora.

3. Usvajanje Izvještaja o radu Odbora direktora.

4. Razrješenje i izbor članova Odbora direktora.

5. Imenovanje revizora za 2015. godinu.


 

Odluke po svim tačkama dnevnog reda donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara od kvoruma koji čini najmanje polovina ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa.
Izbor članova Odbora direktora biće sproveden, putem glasačkih listića, po tzv. kumulativnom principu.

Akcionari su  dužni  da svoje prisustvo na Skupštini najave  najkasnije 24 časa prije održavanja sjednice na telefon   030/300-545.

Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice za prisustvo i glasanje na Skupštini. Punomoćje  mora biti  ovjereno, u skladu sa Zakonom.

Materijal  za redovnu Skupštinu  staviće se na raspolaganje akcionarima u Upravnoj  zgradi  Društva, svakog radnog dana (u toku radnog vremena), shodno  Zakonu, Statutu  i Poslovniku o radu Skupštine akcionara «Luka Bar» AD.

Materijal za Skupštinu može  se vidjeti na web site Luke www.lukabar.me

 

 

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Prof. dr Predrag Ivanović, s.r.