O DRUšTVU
Luka Bar je akcionarsko društvo čija je osnovna djelatnost pretovar i skladištenje robe.
Kompanija je organizovana shodno Zakonu o privrednim društvima Crne Gore i predstavlja korporativno, logistički, tehnično-tehnološki zaokruženu cjelinu. Visokim nivoom poslovnosti i profesionalnosti, javnošću i transparentnošću u radu, Luka na efikasan i efektivan način ostvaruje svoju funkciju na internom i eksternom planu, u sredini koja se permanentno i kontinuitetno mijenja.

Luka Bar je restrukturirana po Programu restrukturiranja Vlade Crne Gore. Skupština akcionara, dana 04.09.2009. donijela je Odluku o restrukturiranju putem odvajanja uz osnivanje novog akcionarskog društva „Kontejnerski terminal i generalni tereti“.

Poslovni sistem Luka Bar sastoji se od akcionarskog društva i zavisnih, jednočlanih društava koje je kao matično društvo osnovala, i to:
  • DOO»Hotel Sidro»
  • DOO»Informatika i komunikacije»
  • DOO»Obezbjedjenje i protivpožarna zaštita »
Organi društva:
Skupština akcionara
Skupština akcionara kao organ vlasnika je najviši organ Društva.
Odbor direktora
Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja Kompanijom, koji ima pet članova, i to:

dr Predrag Ivanović, predsjednik Odbora direktora
Predstavnik državnog kapitala
Zaposlen: Profesor na Ekonomskom fakultetu u Podgorici

Goran Jevrić, član Odbora direktora
Predstavnik državnog kapitala
Zaposlen: Član Izvršnog odbora DPS-a.

Žarko Pavićević, član Odbora direktora
Predstavnik državnog kapitala
Zaposlen: Predsjednik Opštine Bar

Zdravko Gvozdenović, član Odbora direktora
Predstavnik državnog kapitala
Zaposlen: Potpredsjednik Opštine Bar

Nikola Jovović
Predstavnik privatizacionih investicionih fondova.
Zaposlen: Društvo za upravljenje Fondom zajedničkog ulaganja ‘’HTL Fond’’

 

Izvršni organi

Odbor direktora je, shodno Zakonu, izabrao izvršne organe Luke Bar, Izvršnog direktora i Sekretara Luke Bar.

Izvršni direktor Luke Bar AD je Slobo Pajović,dipl ecc.

Sekretar Luke je mr Vesna Mihaljević
Revizor Luke Bar za 2014. godinu je, po Odluci Skupštine akcionara, DOO „Auditing-Mont“ Podgorica.